“”Joves Guia de Mataró” és una proposta educativa impulsada per l’Ajuntament de Mataró, concretament des del Pla de Nova Ciutadania. En aquesta es formen joves dels institutus per tal que puguin dur a terme tasques de guiatge i acompanyament als seus companys nouvinguts”.

La idea és atendre la població nouvinguda que hi ha a la societat tot treballant la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. D’aquesta manera, el projecte atén unes necessitats directament dirigides als centres educatius, com a conseqüència de l’augment de guetos als centres, visiblement a les hores de pati. Pretén ser una eina i un recurs per a poder tractar aquesta temàtica, tot impulsant i facilitant la socialització dels joves nouvinguts al territori i la societat d’acollida, especialment l’escola. També es pretén evitar, i en alguns casos disminuir, l’efecte de rebuig social en els instituts, erradicant la formació de grups tancats amb unes característiques pròpies i diferenciades que fan que segreguin de la resta dels joves dels instituts.

El funcionament del projecte dóna protagonisme als joves de les escoles i dels instituts de Mataró. Així doncs els destinataris són adolescents i joves dels centres on s’aplica aquest projecte. Alumnes d’entre primer i quart d’ESO, tant als ja alumnes dels instituts com als nouvinguts.

La proposta educativa aspira a la interrelació dels joves que són del centre amb els joves que arriben de nou. L’acollida, doncs, és la que ajuda a potenciar i afavorir les relacions amb els nouvinguts en relació a tots aquells aspectes en els que es podrien sentir perduts dins del centre, i és el jove guia el que fa de pont entre el nouvingut i el centre, tant a nivell normatiu com relacional.

La formació que reben els joves guia és bàsicament la que necessitaran per poder acollir al jove nouvingut; prioritàriament relativa a habilitats socials i la normativa i característiques del centre. Aquests coneixements són assolits quan els joves són subjectes actius en el procés d’ensenyament aprenentatge i la metodologia que s’utilitza per tal de facilitar aquesta tasca és a partir de dinàmiques de grup. Això fa que els alumnes siguin explícitament voluntaris per actuar i involucrar-se en el projecte.

Un cop els joves han estat formats, es realitza la següent part del projecte. Els joves guies realitzaran la seva tasca a l’arribada d’un nouvingut. Cal tenir en compte que aquesta tasca serà desenvolupada amb l’ajuda del referent del centre que és la persona que realitzarà el seguiment de tot el procés.

El projecte consta d’una estructura específica que garanteix que aquest es pugui dur a terme. El primer element d’aquesta estructura és el moment de contacte. És la primera part del projecte i consisteix en buscar els llocs on es durà a terme el projecte. El primer contacte amb les institucions és molt important per determinar el tipus de relació que hi haurà al llarg de tot el procés. Després, la formació és el moment en el que s’especifiquen els aprenentatges més teòrics i necessaris per desenvolupar l’acció; en aquesta etapa els referents s’encarreguen de reunir a joves voluntàriament, de pensar en les perspectives dels joves en la formació, de buscar mètodes que ajudin a l’assimilació dels continguts i procediments i de procurar dirigir la formació cap al servei. En tercer lloc, també destaca el servei en el qual es desenvoluparan les accions d’acollida i les reflexions o avaluacions finals del grup de nois i noies i de cadascú individualment. En aquest moment es fa palès el treball en xarxa amb les entitats: IES i escoles (referent)- ajuntament (monitor-mediador), del projecte en el seu conjunt i dels referents i els monitors per portar a terme el projecte.

Considerem que l’experiència és una molt bona pràctica educativa que pot vincular-se a les experiències d’aprenentatge servei doncs compleix els requisits bàsics: s’obtenen uns aprenentatges, que tenen una intencionalitat determinada, s’especifica un servei exhaustiu basant-se en unes necessitats reals, hi ha una participació continuada de tots els agents que actuen i una reflexió de tot el procés que es realitza.